Lyddager er samlingspunktet for hele den norske lyd-, podkast- og radiobransjen. Arrangementet holdes i Oslo hvert år medio oktober og består av en todagers fagkonferanse til inspirasjon og faglig utvikling, et prisutdelingsshow som belønner det beste fra norsk radio og podkast i over 20 ulike kategorier og en ypperlig anledning til å mingle med kolleger på tvers av alle skillelinjer.

Lyddager driftes av Foreningen Radiodager som eies av Bauer Media, P4-gruppen, Norsk Lokalradioforbund, Norsk Podkastforening og Norsk Rikskringkasting.

Målgruppen for Lyddager er deg som jobber med lyd i en eller annen form, enten som journalist, programleder, radiomedarbeider, podkast-produsent, mediestudent eller på annen måte er involvert i lydrelatert virksomhet. Lyddager er et arrangement som først og fremst tar sikte på å være en inspirasjonskilde for dem som arbeider med lyd til daglig.

Foreningens medarbeidere

Foreningen Radiodagers historie

Radiodager ble for første gang arrangert som en dugnad tilbake i 2003 – og de første par årene ble fagseminardelen lagt til NRK på Marienlyst. Men fra 2005 ble det bestemt å legge arrangementet utenfor NRK – og med par unntak – har man siden anvendt lokaler andre steder i Oslo. Konferansen i 2020 ble avviklet digitalt på grunn av Korona-pandemien. I 2024 skiftet arrangementet navn fra Radiodager til Lyddager.

Radiodager startet med utgangspunkt i NRK som et felles dugnads-prosjekt med det øvrige radio-Norge. Foreningen Radiodager er etablert som en frittstående, selvstendig enhet med NRK, P4-gruppen, Bauer Media og Norsk Lokalradioforbund som eiere og drivere. I 2023 kom Norsk Podkastforening inn på eiersiden i Foreningen Radiodager.

Omfang og oppslutning
Ambisjonsnivået har økt underveis og de siste årene har Lyddager blitt arrangert med over 20 programposter og 40-50 foredragsholdere og paneldeltakere. Oppslutningen har økt jevnt siden starten og ligger nå på rundt 300 deltakere fra hele landet.

Internasjonalt samarbeid
I 2007 etablerte Radiodager Norge et samarbeid med Radiodays Danmark om felles bruk av internasjonale foredragsholdere – noe som førte til reduserte reisekostnader og lettere tilgang til toppnavn. Fra 2008 kom også Radiodagen/Radiogallan Sverige med i samarbeidet.

I 2010 gikk prosjektlederne for de skandinaviske Radiodagene sammen om å etablere Radiodays Europe som første gang ble avholdt i København i mars 2010. Siden har konferansen reist rundt i Europa, blant annet Barcelona, Berlin, Dublin, Milano, Paris og Wien. Radiodays Europe samler i dag nærmere 1500 deltakere fra over 60 ulike nasjoner.

Foreningen Radiodagers vedtekter

Gjeldende vedtekter for Foreningen Radiodager ble vedtatt i årsmøte 20. april 2023.

§ 1 Navn
Foreningens navn er Radiodager, forkortet RD.
Foreningen har sitt sete i Oslo.

§ 2 Formål og virksomhet

§ 2.1 Foreningen
Radiodager er en ideell og ikke-kommersiell forening.

§ 2.2 Formål
Foreningens formål er å:

1) virke til beste for lyd, podkast og radio som fag

2) være et samlingspunkt for den norske lyd-, podkast- og radiobransjen

3) skape en arena for utvikling- og kompetanseheving hos journalister, programledere, programskapere og andre som arbeider med lyd, podkast og radio

4) forme møteplasser for utveksling av erfaring og kompetanse

5) medvirke til å synliggjøre for allmenheten lyd, podkast og radio som mediekanaler

6) initiere til og utvikle samarbeid med tilsvarende organisasjoner i andre land

7) fremme god kollegialitet i bransjen

For å ivareta formålet, er foreningens hovedoppgaver å:

(1) arrangere en årlig fagkonferanse for lyd, podkast og radio

(2) dele ut årlige fagpriser som verdsetter de beste lyd-, podkast- og radioproduksjonene

§ 2.3 Virksomhet
I sin utøvelse av foreningens formål skal virksomheten arbeide for å sikre en best mulig balanse mellom ulike fagområder og forme tilbud som favner et bredest mulig aktørmangfold innen den norske lyd-, podkast- og radiobransjen.

§ 3 Medlemskap

§ 3.1 Medlemskriterier
Som medlemmer av Foreningen Radiodager kan opptas norske:

1) enkeltstående mediehus og organisasjoner (med eget organisasjonsnummer) hvor produksjon av lydinnhold anses som en primæraktivitet
2) bransjeforeninger som organiserer medier eller virksomheter som primært driver lydrelatert innholdsproduksjon

§ 3.2 Søknad og opptak
Alle som oppfyller vilkårene i §3.1, kan søke om medlemskap. Opptak i foreningen skjer etter egen søknad. Søknaden sendes foreningens styre. Søknaden om medlemskap skal som minimum begrunnes samt gi en beskrivelse og dokumentasjon av søkers virksomhet.

Opptak av nye medlemmer besluttes av foreningens styre. Ved vurdering av medlemskap skal styret legge vekt på om søker tilfredstiller medlemskriteriene og om et opptak vil fremme formålet, jf. § 2.2. Medlemsopptak krever et enstemmig vedtak. Medlemskap anses etablert når søker har fått skriftlig godkjenning av søknad.

Et eventuelt avslag på søknad om medlemskap kan innklages for årsmøtet. Ved behandling i årsmøte kreves også enstemmig vedtak. Årsmøtets beslutning er endelig og kan ikke påklages.

§ 3.3 Utmelding og eksklusjon
Utmelding fra foreningen skal skje skriftlig til foreningens styre, senest 1. september. Utmeldelsen trer da i kraft uten skriftlig godkjenning ved årets slutt.

Et utredende medlem er ikke fritatt for eventuelle økonomiske forpliktelser i perioden fra utmelding er kungjort frem til ikrafttredelse. Et uttredende medlem har heller ikke krav på andel av Foreningens eventuelle kapital.

Medlemmer som ikke oppfyller sine forpliktelser etter disse vedtekter eller etter lovlig fattede vedtak i foreningen, eller ellers opptrer illojalt, ulovlig eller på en måte som er egnet til å svekke tilliten til foreningens formål, kan ekskluderes etter vedtak i styret. Vedtak om eksklusjon krever enstemmighet blant øvrige medlemmer.

§ 4 Foreningens organer
Foreningens organer er:

1. Årsmøtet
2. Styret
3. Utvalg og komitéer opprettet av årsmøtet eller styret

§ 5 Årsmøtet

§ 5.1 Myndighet og tidspunkt
Årsmøtet er Foreningen Radiodagers høyeste myndighet. Årsmøtet skal avholdes årlig innen utgangen av april. Digitalt møte anses som fullverdig årsmøte.

§ 5.2 Varsling
Styret innkaller til årsmøte med minst fire ukers varsel. Saker som skal behandles av årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet holdes. Sakspapirer bekjentgjøres og gjøres tilgjengelig minst en uke før årsmøtet avholdes.

§ 5.3 Beslutningsdyktighet
Årsmøtet er lovlig satt når minst to tredjedeler av medlemmene er til stede.

§ 5.4 Dagsorden
Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer. Årsmøte velger protokollfører og et medlem til å underskrive protokollen. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på saklisten.

§ 5.5 Dagsorden
Årsmøtet skal i denne rekkefølgen behandle følgende saker:

1. Styrets årsmelding
2. Regnskap og revisjonsberetning for forrige år
3. Budsjett for inneværende år
4. Innkomne saker
5. Godkjenne nye medlemmer, evt. eksklusjon
6. Oppnevning av styremedlemmer
7. Valg av statsautorisert revisor
8. Andre saker nevnt i innkallingen

§ 5.6 Stemmegivning
For alle årsmøtesaker, treffes beslutninger med simpelt flertall, med mindre vedtektene fastsetter noe annet. Hvert møtende medlem har én stemme. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Søknader om medlemskap krever enstemmighet jf. § 3.2

§ 6 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret bestemmer det, eller når minst halvparten av medlemmene krever det skriftlig. For innkallelse til, og avstemning på ekstraordinært årsmøte, gjelder de sammen betingelser som for ordinært årsmøte. Bare saker som er nevnt i innkallelsen kan behandles på ekstraordinært årsmøte.

§ 7 Styret
Foreningen ledes av et styre, som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret leder foreningens virksomhet i samsvar med vedtektene og iverksetter årsmøtets vedtak.

Styret skal bestå av en representant fra hver av medlemsorganisasjonene med tilsvarende mange personlige varamedlemmer. Medlemsorganisasjonene velger selv hvem årsmøtet skal oppnevne som deres styrerepresentant, og står fritt til når som helst å bytte egne representanter ved behov.

Styret konstituerer seg selv og velger styreleder og nestleder. Nestleder fungerer i styrelederens fravær. Ledervervene går på omgang mellom medlemsorganisasjonene.

Styret avtaler selv sine møter. Telefon- og videomøter anses som fullverdige styremøter.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre av styremedlemmene, inklusive styrets leder eller nestleder, er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styrelederens eller nestleders stemme dobbelt. Det skal føres styreprotokoll fra styremøtene.

Foreningen tegnes av styrets leder og daglig leder i felleskap.

Det enkelte styremedlemmene har taushetsplikt med hensyn til hva vedkommende måtte få kjennskap til av sensitive opplysninger av personlig, økonomisk eller bedriftsmessig art som vedkommende blir kjent med i løpet av deres funksjonstid.

§ 8 Drift
Foreningen Radiodagers styre kan ved behov opprette utvalg og komitéer for drift av delprosjekter. Disse organiseres som selvstendige enheter, med egne retningslinjer og budsjetter.

Ansettelse av daglig leder og engasjementstillinger foretas av Foreningen Radiodagers styre.

Foreningen Radiodagers medlemmer er solidarisk økonomisk ansvarlig for driften.

§ 9 Vedtektsendringer
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og det kreves 3/4 flertall av de avgitte stemmer. Det kreves at 2/3 av foreningens samlede stemmetall er representert på årsmøtet. Eventuelle vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart.

§ 10 Oppløsning
Foreningen Radiodager skal nedlegges dersom den ikke kan oppfylle sitt primære formål. Oppløsning av Radiodager kan bare skje etter vedtak på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Vedtak om oppløsning krever 4/5 flertall. Årsmøtet som vedtar oppløsning bestemmer også hvordan det økonomiske sluttoppgjøret skal skje.

Logo for Lyddager

Klikk på logovariant for å laste ned