Salgsvilkår for Foreningen Radiodagers nettbutikk omfatter vilkår knyttet til kjøp på nettstedet www.lyddager.no. Disse betingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester på nevnte nettsted. Salgsbetingelsene utgjør sammen med bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene gjelder ved salg til Norge.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, og kredittkjøpsloven. Det vises til nevnte lover for mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Informasjon om Radiodagers bruk og vern av personopplysninger finner du i Foreningen Radiodagers personvernerklæring.

De påfølgende vilkårene er en del av den avtalen du/dere inngår med Foreningen Radiodager ved reservasjon og kjøp av billetter fra www.lyddager.no. Ved bestilling og bruk av vårt nettsted, bekrefter du at du har lest og godtatt våre vilkår og betingelser.

Våre salgsvilkår

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt skriftlig avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Selger er:
Foreningen Radiodager
co/P4
Postboks 817,
2626 Lillehammer

Organisasjonsnummer: NO 990033935
E-post: post@lyddager.no

og blir i det følgende benevnt selger.

Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt kjøper.

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader slik at du som kunde har full forutberegnelighet.

Prisene som er oppgitt er i norske kroner og eksklusive mva.

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

For å gjennomføre et kjøp må du legge inn et gyldig mobilnummer og en e-post adresse, slik at vi kan administrere ditt kjøp, yte effektiv kundeservice, samt sende deg billetter og kvittering for kjøpet.

Kjøpesummen kan forhåndsbetales Vipps. For kunder med avtale er det også mulig å betale etterskuddsvis gjennom faktura.

Betaling med faktura
Kunder med avtale kan velge å betale for varen med faktura. Faktura sendes til oppgitt fakturamottaker med 14. dagers betalingsfrist. Om tilsendt faktura ikke blir betalt innen angitt frist, vil det bli sendt betalingspåminnelse og lovbestemte gebyrer vil påløpe. Dersom betaling fortsatt uteblir, vil faktura bli oversendt inkasso og ytterligere omkostninger vil påløpe.

Billetter og/eller kjøpsbekreftelse sendes normalt ut til oppgitt e-post adresse innen en time etter bestillingen er gjennomført.

Kjøper har selv risiko for at riktig og virksom kontaktdata oppgis. Dersom billetten ikke mottas innen forventes tid anmodes du om å undersøke spam filteret og/eller kontakte Foreningen Radiodager på post@lyddager.no eller benytter øvrige kanaler for support som tilbys på vår nettside.

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt billetten(e). Billettene er overtatt i det øyeblikket kjøper har mottatt billetten(e) på e-post-adressen som er registrert i forbindelse med kjøpet.

Angreretten gjelder ikke for tidsbestemte ytelser, herunder kjøp av billetter til enkeltarrangementer, kino og konsert. Dette er regulert gjennom angrerettloven § 22 m).

Det betyr at kjøpte billetter ikke refunderes. Ved avlyst arrangement refunderes billetten kun etter arrangørens bestemmelser, men ikke senere enn 60 dager etter arrangementsdato.

Dersom kjøper ikke kan benytte seg av plassen kan denne fritt overføres til en annen før innen ti dager før arrangementsstart. Endringer må meldes skriftlig til post@lyddager.no.

Selger tilstreber å gi kunden så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Selger tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at selger ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i nettbutikken, markedsføringen eller på annen måte. Videre forbeholder selger seg retten til å kansellere kjøpers bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Selger forbeholder seg også retten rett til å gjøre mindre endringer i oppsatt program, foredragsholdere eller andre konferanserelaterte forhold, uten at deltakerne varsles.

Bestilling skjer på nettsiden lyddager.no. For kjøper er bestillingen bindende og vilkårene akseptert når påmeldingen er utført og når bestillingen er registrert på selger sin server (datamaskin). Når selger mottar kjøpers bestilling, vil selger bekrefte ordren og automatisk sende en spesifisert ordrebekreftelse til kjøper. Kjøper oppfordres til å lese nøye gjennom ordrebekreftelsen for å se til at denne er i overensstemmelse med bestillingen. Dersom det er avvik mellom kjøpers bestilling og selgers ordrebekreftelse, må kjøper snarest mulig og innen 14 dager underrette selger om avviket.

Gyldig billett må lastes ned og medbringes til arrangementet.

Dersom det foreligger en mangel ved produktet, må kjøper innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget den, gi skriftlig melding (e-post eller brev) til selger om at man vil påberope seg mangelen. Kjøper vil motta informasjon fra selger om videre prosess. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

 

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Nettbutikken vil normalt være tilgjengelig og fungere uten feil eller mangler. Kjøpers nettbutikk er imidlertid avhengig av flere systemer for å fungere optimalt.

Nettbutikk, eller visse funksjoner, kan fra tid til annen også være utilgjengelig for eksempel på grunn av vedlikehold.

Foreningen Radiodager er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som kjøper eller noen andre påføres i forbindelse med bruk eller at  nettbutikken ikke kan benyttes som forutsatt.

Foreningen Radiodager kan endre funksjonalitet i nettbutikken eller velge å slutte å tilby den.

Kjøper er ansvarlig for å kjøpe korrekt billett i samsvar med de krav vi har for hver billettkategori. I nettbutikken finner du en lenke til kravene for hver billettkategori i forbindelse med kjøp av billetter.

Kjøper er ansvarlig for å oppgi korrekte opplysninger.

Dersom kjøper vesentlig bryter med disse vilkår, kan Foreningen Radiodager nekte bruk av egne salgskanaler.

Personopplysninger er nødvendig for å håndtere din påmelding. Når du melder deg på, lagres din oppgitte informasjon til bruk for konferanseadministrasjon og for fakturering. Dine kontaktdetaljer blir kun lagret i vår database til disse formål. Informasjon i databasen vil ikke bli videresolgt eller gjort tilgjengelig for tredjeperson. Vi viser forøvrig til vår personvernerklæring.

Ved bestilling samtykker kjøper i at:

1. Selger får tilgang til den kontaktinformasjon som er nødvendig for å kunne sende deg informasjon og nyhetsbrev relatert til arrangementet. Dette for å kunne gi deg best mulig service.

2. Kjøpers navn publiseres i offentlig deltakerliste.

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Foreningen Radiodager kan kontaktes, pr. e-post post@lyddager.no eller gjennom webskjema her. Daglig leder for Foreningen Radiodager er Morten Scott Janssen.